G4S Nederland (voorheen Fair Groep BV) en Locus streven er samen naar om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij en met G4S op te leiden en aan het werk te helpen. G4S verzorgt bewakings- en bedrijfsdiensten. G4S verwacht dat mede als gevolg van de Particpatiewet de focus van haar personeelsbeleid komt te liggen op instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

G4S:

  • wil in het kader van SROI in die plaatsen waar zij werkzaamheden uitvoert duurzaam mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in haar organisatie opnemen. Het aantal op te nemen mensen is afhankelijk van de omvang van de opdracht;
  • wil efficiënt en effectief gebruik maken van de mogelijkheden van subsidiemaatregelen als loonkostensubsidie en scholingsbijdrage om zo de in te stromen medewerkers optimaal te kunnen begeleiden en opleiden;
  • wil met Locus onderzoek doen naar de mogelijkheden om Wsw-geїndiceerden op detacheringsbasis naar G4S te laten doorstromen;
  • streeft naar een gezonde mix in het personeelsbestand waarin werkzoekenden met ervaring in de branche worden aangenomen en nieuwkomers in de branche worden opgeleid. Daarbij is de verwachting dat binnen een periode van drie jaar een tekort aan geschikte kandidaten verwacht wordt en er een ‘war on talent’ ontstaat;
  • wil met andere partijen onderzoeken hoe en waar in samenwerking met Wsw-organisaties kweekvijvers ingericht kunnen worden om mensen uit de doelgroep op te leiden en werkervaring te laten opdoen. De methodiek van een sw-organisatie waar ervaring is opgebouwd met de opleiding beveiliging zal als best practice dienen. G4S wil hierin ook samenwerken met regionale roc’s en Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Ecabo.

LOCUS:

  • ondersteunt G4S bij het in kaart brengen van de diverse subsidiemogelijkheden die aanwezig zijn;
  • legt als landelijk contactpersoon de verbinding met gemeenten en sw-bedrijven, roc, Ecabo en UWV WERKbedrijf. Daarmee stelt Locus stelt haar netwerk ter beschikking aan G4S;
  • ondersteunt bij het inrichten en beschrijven van een nog nader te bepalen best practice;
  • ondersteunt bij het beschrijven van de best practice Kweekvijver en bij het inrichten van nieuwe kweekvijvers;
  • brengt G4S in contact met landelijke partijen met wie samengewerkt kan worden bij het inrichten van de kweekvijvers;

Terug naar overzicht van Locus partners